Platba stravy a školného

BANKOVNÍ SPOJENÍ A VÝŠE PLATBY:

STRAVNÉ:

číslo účtu 7034 - 0113478369/0800 (variabilní symbol bude sdělen při zahájení školního roku)

částka 968,- Kč (děti 3 - 6 let)

částka 1034,- Kč (pro děti s odloženou školní docházkou)

ŠKOLNÉ: 

číslo účtu 0113478369/0800 (variabilní symbol bude sdělen při zahájení školního roku) 

částka 716,- 

Platí se převodem na účet MŠ Sluníčko nebo v hotovosti.

Dítě v posledním roce docházky a dítě s odkladem povinné školní docházky platí pouze stravu.